Formularz kontaktowy

  • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
  • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

AUDYT ENERGETYCZNY

Audyt energetyczny to dokument zawierający właściwości energetyczne istniejącego budynku i analizę zakresu, techniki i kosztów ewentualnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zmniejszającego koszty eksploatacji budynku poprzez ograniczenie kosztów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Audyt energetyczny ma na celu wskazanie usprawnień termomodernizacyjnych, będących w danym budynku najoptymalniejszymi pod względem energetycznym i ekonomicznym. Audyt energetyczny wskazuje więc rozwiązania pozwalające na maksymalną oszczędność energii przy minimalnych kosztach inwestycji.

Audyt termomodernizacyjny (inaczej audyt energetyczny) jest tworzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego - (Dz. U. Nr 33, poz. 195) oraz ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych(Dz. U. Nr 162, poz. 1121).

Po co zamawiać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest niezbędny do prawidłowego porównania charakterystyki energetycznej budynku w stanie istniejącym i po termomoderniacji, czyli do wyliczenia zużycia energii przez budynek w stanie istniejącym oraz związanym z nim kosztów i wyznaczenie możliwych oszczędności finansowych wynikających z obniżenia tego zużycia.

Pozwala on także wybrać optymalny wariant termomodernizacji budynku, z przewidzeniem kosztów poniesionych na jego wdrożenie w stosunku do zysków wynikających z polepszenia charakterystyki energetycznej budynku. Audyt energetyczny ukazuje dokładne skutki planowanych modernizacji w odniesieniu do poniesionych nakładów i obniżenia przyszłych kosztów eksploatacji.

Audyt energetyczny jest podstawą do przyznania przez bank kredytu - inwestycje o udowodnionej przez taki dokument opłacalności mają większą szansę na otrzymanie kredytu.

Audyt energetyczny powinien zawierać:

  • Inwentaryzację techniczno-budowlaną obiektu,
  • ocenę istniejącego stanu technicznego elementów istotnych pod względem energetycznym,
  • wskazanie możliwych przedsięwzięć i usprawnień termomodernizacyjnych,
  • wybór optymalnych przedsięwzięć i usprawnień termomodernizacyjnych z uwzględnieniem zysków energetycznych i kosztów inwestycji
  • opis techniczny realizacji wybranego do realizacji w rzeczywistości wariantu termomodernizacji

Audyt energetyczny i certyfikat energetyczny - podobieństwa i różnice

Zarówno audyt energetyczny, jak i świadectwo energetyczne służą ocenie jakości energetycznej budynku, czyli ocenie skuteczności elementów wpływających na ograniczenie poboru energii na ogrzewanie, oświetlenie, wentylację, wytwarzanie ciepłej wody użytkowej itd. W obu przypadkach analizie podlegają jakości wykonania i sprawności poszczególnych instalacji. Zarówno audyt jak i świadectwo energetyczne ujawnia sezonowe zapotrzebowanie budynku na energię i wskazuje ewentualne możliwości usprawnień.

Zasadniczą różnicą pomiędzy świadectwem energetycznym a audytem energetycznym jest fakt, że o ile ten pierwszy jest jedynie dokumentem poświadczającym stan i cechy istniejącego obiektu, o tyle drugi jest porównaniem stanu istniejącego do tego po wprowadzeniu proponowanych usprawnień termomodernizacyjnych. Można więc powiedzieć, że audyt energetyczny jest zaczątkiem planowanej w przyszłości termomoderniacji.Świadectwo energetyczne skupia się na bieżących kosztach eksploatacji, natomiast audyt energetyczny ukazuje koszty eksploatacji w perspektywie planowanych działań termomodernizacyjnych. Różnice te wpływają na okres ważności obu dokumentów: świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od wystawienia, natomiast audyt energetyczny jest domyślnie tylko jednorazowo przeprowadzoną analizą.

czytaj dalej - Termomodernizacja