Formularz kontaktowy

 • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
 • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Świadectwa energetyczne to dokumenty zawierające informacje o zużyciu energii przez budynek. Świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich budynków i mieszkań wynajmowanych lub sprzedawanych - zgodnie z unijną dyrektywą z 2003 roku.

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne?

Obowiązek posiadania przez sprzedającego albo wynajmującego budynek lub mieszkanie świadectwa energetycznego, które sporządzone jest przez osobę do tego uprawnioną ma być pomocne dla nabywcy lub wynajmującego w oszacowaniu kosztów eksploatacji budynku, czyli określenia jego standardu energetycznego. Świadectwo energetyczne jest także niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego budynku.

Kiedy świadectwo energetyczne jest zbędne?

Obowiązek posiadania aktualnego świadectwa energetycznego nie dotyczy:

 • budynków zabytkowych - na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
 • stanowiących miejsce kultu,
 • których planowane użytkowanie będzie nie dłuższe niż 2 lata,
 • mieszkalnych, użytkowanych nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • niemieszkalnych budynków gospodarstwa rolnego,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2,
 • przemysłowych i gospodarczych, których zapotrzebowanie na energię nie przewyższa 50kWh/m2 rok.

Jaki jest okres ważności świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne jest ważne do przebudowy lub remontu - kiedy zmieni się charakterystyka energetyczna budynku albo przez 10 lat od daty wystawienia. Po tym okresie możliwe jest jego przedłużenie przez wystawiającą je uprawnioną osobę - jeśli standard energetyczny budynku nie ulegnie w tym czasie zmianie. W przeciwnym razie zużycie energii przez budynek musi zostać ponownie obliczone, a świadectwo energetyczne wystawione od nowa.

Jakie są konsekwencje braku świadectwa energetycznego lub jego złego wykonania?

Konieczność posiadania rzetelnie wykonanego świadectwa energetycznego jest wskazana przez artykuł 5 Prawa Budowlanego. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi (zgodnie z art. 93 Prawa Budowlanego) kara grzywny. Błędnie sporządzone świadectwo energetycznego - zawierające nieprawdziwe informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub lokalu, jest niezgodne z Kodeksem Cywilnym. Osoba wynajmująca albo sprzedająca mieszkanie lub lokal z błędnie sporządzonym świadectwem może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej - zwrotu części pobranej za sprzedaż kwoty lub obniżenia czynszu w przypadku wynajmu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego (.jpg):

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego:

Inne wzory mają świadectwa energetyczne dla budynków niemieszkalnych i części budynków stanowiących niezależną, samodzielną całość użytkową.

Wzory świadectw energetycznych do pobrania (.pdf):

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Na przedstawiany w świadectwie energetycznym bilans energetyczny budynku składa się energia zużywana podczas eksploatacji budynku oraz zysk energii pochodzący z różnych źródeł. Mówimy między innymi o energii:

 • zużywanej na potrzeby ogrzewania i wentylacji,
 • pobieranej przez instalacje chłodzenia, klimatyzacji itp,
 • wykorzystywanej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • koniecznej do oświetlenia,
 • uzyskiwanej z zewnątrz - np. z promieniowania słonecznego lub pochodzącej od osób przebywających w budynku.

Wszelkie wskazane w świadectwie energetycznym rozbieżności pomiędzy charaketrystyką obiektu badanego a referencyjnego (spełniającego normy zawarte w przepisach) mają być czynnikiem mobilizującym do modernizacji i wprowadzenia usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię.

Świadectwo energetyczne przedstawia bilans energii i jego odniesienie do budynku referencyjnego - ustalonego przez ustawodawcę, posiadającego optymalne właściwości wynikające z wymagań przepisów budowlanych. Dokonuje tego za pomocą:

 • wskaźnika EP, określającego jakość energetyczną budynku, czyli analizującego czynniki wpływające na zużycie energii przez dany obiekt - zawierającego ilościową ocenę zużycia energii oraz ocenę jakościową chakakterystyki energetycznej budynku lub lokalu w odniesieniu do roku użytkowania,
 • czytaj dalej

 • wskaźnika EK, wyrażającego zapotrzebowanie budynku lub lokalu na energię z zewnątrz, która jest do niego dostarczana w odniesieniu do jednostki powierzchni użytkowej.

czytaj dalej

Świadectwo energetyczne może także zawierać analizę najmniej korzystnych z energetycznego punktu widzenia aspektów charakterystyki budynku i opis możliwych usprawnień.

czytaj dalej - Audyt energetyczny