Formularz kontaktowy

 • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
 • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

TERMOMODERNIZACJA

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych, będących przedmiotem analizy audytu energetycznego, ustawodawca zalicza:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:
  • w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,
  • w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
  • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%.
 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%, tj.:
  • kotłowni lub węźle ciepłowniczym, w których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
  • ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z sieci+/- ciepłownicz+/- o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczaj+/-cej ciepło do budynków.
 • Wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym.
 • Zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne - bez względu na uzyskaną wskutek tej zamiany oszczędność ciepła.

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora wdrażającego w swoim obiekcie przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Stanowi ona spłatę 25% kredytu zaciągniętego przez inwestora. W praktyce inwestor spłaca tylko 75% zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne kredytu. Premia termomodernizacyjna jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przysługuje wyłącznie inwestorom korzystającym z kredytu. Ci realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne własnymi środkami nie mogą otrzymać premii termomodernizacyjnej.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele i zarządcy nieruchomości, w tym:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • gminy,
 • właściciele budynków użyteczności publicznej.

Warunki otrzymania premii termomodernizacyjnej

Podstawowym warunkiem otrzymania premii termomodernizacyjnej jest przedłożenie sporządzonego audytu energetycznego, który jest weryfikowany przez odpowiednie instytucje. Ponadto zaciągnięty na termomodernizację kredyt nie może przekroczyć 80% kosztów całego przedsięwzięcia - co najmniej 20% kosztów musi zostać pokrytych samodzielnie przez inwestora. Okres, na jaki przyznany zostanie kredyt nie może przekraczać 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu nie mogą przekraczać 1/12 kwoty miesięcznych oszczędności eksploatacji budynku, uzyskanych po realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - czyli raty spłaty kredytu muszą być mniejsze od uzyskanych oszczędności.