Formularz kontaktowy

  • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
  • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

Jak znaleźć wykonawcę (wykonawców) prac modernizacyjnych?

W większości przypadków zachodzić będzie konieczność ogłoszenia przetargu i podania go do publicznej wiadomości, zgodnie z ogólnie znanymi procedurami. Nie powinno być zatem kłopotów ze znalezieniem wykonawców. Problem ten wystąpi natomiast w przypadku małych inwestycji, np. modernizacji domków jednorodzinnych.

Wykonawców najlepiej wtedy poszukiwać na rynku lokalnym w różnego typu informatorach, ogłoszeniach w prasie fachowej, lokalnej, itp. Zawsze należy pamiętać o konieczności sprawdzenia wyarygodności wykonawców. Najlepiej w tym celu obejrzeć kilka zrealizowanych przez nich robót oraz, o ile to możliwe, porozmawiać z właścicielami modernizaowanych przez nich wcześniej obiektów.

W większości dużych miast istnieją lokalne centra budowlane, w których również można zasięgnąć informacji.

Dla niektórych robót potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a zatem wykonanie projektu budowlanego i ustanowienia kierownika budowy. Wymóg dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych. Szczegółowe projekty należy również wykonać dla instalacji grzewczych, kotłowni i sieci cieplnych. Pozwala to zapobiec wielu błędom w trakcie realizacji i zapewnić osiągnięcie planowanych efektów. Często się zdarza, że wykonawcy współpracują z odpowiednimi projektantami i wtedy oferty na wykonanie robót obejmują również wykonanie projektów. Z uwagi na małe skomplikowanie prac i projektów, często koszt projektu mieści się w cenie robót. Kierownikiem robót również najczęściej będzie pracownik firmy wykonującej prace termomodernizacyjne.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

  • na zapewnienie odpowiedniej jakości audytu energetycznego. Uchroni to nas przed nieprawidłowym wykonaniem termomodernizacji oraz wynikającymi z tego stratami,
  • na uważne przeanalizowanie ofert banków udzielających kredytów oraz ofert firm handlowych i usługowych dostarczających urządzenia i wykonujących prace,
  • na zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów, urządzeń i robót. Wszystkie materiały i urządzenia użyte w procesie termomodernizacji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty jakości oraz dokumenty dopuszczające je do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie. Prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników,
  • na dokonanie po modernizacji precyzyjnej regulacji systemu grzewczego i urządzeń grzewczych. Bez tego oszczędności kosztów energii określone w audycie będą trudne do zdyskontowania,
  • na zapewnienie poprawnej eksploatacji budynku po modernizacji. Czasem wskazane jest nawet przeszkolenie w tym zakresie mieszkańców budynku.

SPIS TREŚCI | strona 6 | strona 7 | strona 8